Ga naar de inhoud
Huishoudelijk Reglement                                                                    Rev. 10-07-2018


Inleiding:
Om aan de doelstellingen van Stchting Rozenheuvel Fonds te voldoen zijn de volgende interne procedures van toepassing:
- Huishoudelijk Reglement;
- Donatie procedure;
- Beleggingsstrategie;
- Beleidsplan.

Deze procedures zijn een uitwerking van en/of aanvulling op de notariele Akte van Oprichting 14-12-2012, Akte van Schenking 14-12-2012 en Akten van Statutenwijziging 30-01-2013 en 23-01-15.


Huishoudelijk reglement:
Het Rozenheuvel Fonds kent een bestuur, een beleggingscommissie en een donatiecommissie.
De beleggingscommissie en donatiecommissie zijn adviserend aan het bestuur en worden door het bestuur benoemd.
Het bestuur bestaat minimaal uit 3 personen,  waarvan minimaal 1 persoon lid is van de initiërende familie (zie definities onderaan), doch deze afgevaardigde(n) zullen nooit de meerderheid van het bestuur vormen.
De beleggingscommissie bestaat uit minimaal 2 leden, waarvan minimaal 1 afgevaardigde namens de initiërende familie.
De donatiecommissie bestaat uit minimaal 2 leden, waarvan minimaal 1 afgevaardigde namens de initiërende familie, doch deze afgevaardigde(n) zullen nooit de meerderheid van deze commissie vormen.

Het bestuur vergadert minimaal 3x per jaar,
- Twee-maal ter vaststelling van de donaties, op basis van beschikbare fondsen en advies van de donatiecommisssie (periodes januari-februari resp. juli-augustus), en
- één maal ter voorbereiding van (de procedure voor) aanvragen van donaties (periode mei-juni).
Omstreeks november dient de penningmeester een schatting te geven
aan de donatiecommissie van het in het begin van het volgende jaar totaal uit te geven budget.
In deze vergaderingen worden verder alle lopende zaken afgehandeld.
Verder kunnen tussendoor besluiten genomen worden, betreffende lopende zaken, via email-uitwisseling. Wel dient hiervan dan een relaas opgemaakt te worden, ondertekend door voorzitter en secretaris en aangehecht aan het verslag van de eerstvolgende vergadering.

Schenkingen door particulieren of rechtspersonen worden door het bestuur aanvaard
1) zonder voorwaarden of
2) onder de voorwaarde van stamvermogensvorming.
Andere voorwaarden (bv specifieke organisatie of beperkt doel) worden niet aanvaard.

Jaarlijks wordt, in principe,

- het geheel van de zonder voorwaarden ontvangen schenkingen (1) en
- het rendement van de onder de voorwaarde van stamvermogensvorming aanvaarde schenkingen (2);
- na aftrek van inflatie correctie (percentage gebaseerd op CBS jaarcijfers),
ingezet voor concreet benoemde, eenmalig algemeen nut beogende, culturele projecten met regionale uitstraling.


De meer- en/ of minderwaarde van aandelen wordt niet meegerekend, tenzij specifiek door bestuur besloten.
De verstrekte donaties zijn niet voor jaarlijks terugkerende kosten en de basale randvoorwaarden voor het jaarlijks functioneren van de betreffende instelling(en).

Van het totaal van (1) en (2) mag maximaal 10%, met een maximum van €1.000,- (geïndexeerd op basis van inflatie (2013=100%) gebruikt worden voor andere kosten (i.e. bank-, advies- en bestuurskosten).  
Hierbij worden de oprichtingskosten afgeschreven over 10 jaar en de kosten van aanschaf beleggingen over 5 jaar (of zoveel korter als de geplande duur van een belegging).
Alle verdere jaarlijks terugkerende kosten of eenmalige kosten worden toegerekend aan het jaar van het optreden van de kosten.

Donaties worden verstrekt aan verenigingen, publiekrechtelijke lichamen en/of andere instellingen die zich inzetten voor het algemeen belang dienende culturele en/of sociale activiteiten, alsmede aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI).

Lokale en regionale (i.e. Zuid Limburg) instellingen genieten de voorkeur boven landelijke dan wel internationale instellingen.

Het budget voor donaties wordt ieder jaar geheel uitgeput.
Indien aanvragen van lokale en regionale instellingen het budget niet uitputten, wordt het resterende budget verdeeld over landelijke dan wel internationale instellingen welke een ANBI, dan wel een vergelijkbare toekomstige fiscale wetgevingsstatus hebben; daartoe hoeven geen aanvragen gedaan te zijn.
De voorgenomen verdeling is als volgt, van het resterende bedrag:
- 40% aan ‘animal welfare’;
- 35% aan ‘children welfare’;
- 25% aan ‘medical welfare’.

De taken van het bestuur, de beleggingscommissie en de donatiecommissie zijn als volgt:

Taken bestuur
- Algemeen overzicht van reilen en zeilen van het fonds;
-  Aanvaarden of weigeren van schenkingen, inclusief accorderen of weigeren condities van schenkingen;
- Accorderen beleggingsbeleid voorgesteld door beleggingscommissie;
- Accorderen van de door de donatiecommissie voorgestelde procedure (tijdsplanning, aangeschrevenen);
- Vaststellen van de jaarlijkse donaties, op voorstel van de donatiecommissie.

Taken beleggingscommissie
- Voorstellen van beleggingsbeleid aan bestuur;
- Invulling geven aan beleggingsbeleid.

Taken donatiecommissie
- Voorstellen van donatie procedure aan bestuur (tijdsplanning, aangeschrevenen);
- Doen uitgaan van de uitnodiging tot aanvragen voor donatie;
- Binnengekomen aanvragen beoordelen op inhoud en een voorkeursvolgorde voor donaties voorstellen aan bestuur.

Definities

Initiërende familie: De familie Prins-Stokvis, ((1) Martinus Hendrik Prins, geboren 12-04-1956,
en Elisabeth Suzanne Prins-Stokvis geboren 25-11-1955), leden van deze familie zijn kinderen (2), kleinkinderen (3) en verwanten van (1), (2) en (3).


Aldus vastgesteld door bestuur Stichting Rozenheuvel Fonds:


                                      Voorzitter                                  Secretaris                                   Penningmeester

Naam                           C. Gorter                                     J. Kleijnen                                    M. Prins

Datum                         21-08-2018                               21-08-2018                                 21-08-2018


Handtekening


Terug naar de inhoud