Ga naar de inhoud
Donatie Procedure                                                                                   Rev. 10-07-2018


Inleiding:

Om aan de doelstellingen van Stchting Rozenheuvel Fonds te voldoen zijn de volgende interne procedures van toepassing:
- Huishoudelijk Reglement;
- Donatie procedure;
- Beleggingsstrategie;
- Beleidsplan.

Deze procedures zijn een uitwerking van en/of aanvulling op de formele Aktes van Oprichting en Schenking.

Het aanvragen van donaties door verenigingen/stichtingen is uitgewerkt in de Procedure "Richtlijnen voor Aanvraag Donatie".

Donatie procedure:
Omstreeks 1 september van een kalenderjaar gaan (digitale) uitnodigingen, met de richtlijnen voor het aanvragen van donaties, uit naar lokale en regionale culturele  verenigingen/stichtingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor donatie. Hierbij worden de jaarlijks herhalende donatierondes aangekondigd en worden de verenigingen/stichtingen uitgenodigd om een aanvraag voor donatie in te dienen voor een project/evenement in het daaropvolgende jaar.

De donatiecommissie overhandigt de lijst van uit te nodigingen verenigingen/stichtingen tenminste 2 weken te voren aan het bestuur, dat verdere aanbevelingen betreffende aangeschrevenen mag doen.

Alle aanvragen/voorstellen voor een project/evenement welke voldoen aan de procedure en tijdig zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Aanvragen van instellingen buiten de direct aangeschrevenen worden gelijkwaardig met aanvragen van de direct aangeschrevenen behandeld bij de beoordeling van prioritering ten aanzien van toekenning van donatie.

Verenigingen/stichtingen die informeren naar mogelijke donatie/ondersteuning zullen informatie ontvangen gelijk aan de eerste aankondiging van de subsidieronde.

Aanvragen voor donatie/ondersteuning dienen minimaal de volgende elementen te bevatten:
a  Aard en doel aanvragende vereniging/stichting;
b  Verklaring rondom ANBI – of vergelijkbare-  status, zie Huishoudelijk Reglement;
c  Financieel rapport vereniging/stichting (balans/resultaat) van afgelopen boekjaar;
d  Bestedingsdoel aangevraagde donatie;
e  Andere aanvragen voor hetzelfde project;
f  Begroting van het project, en de begroting van het jaar waarin het project zal vallen.

De ingediende aanvragen worden door de donatie commissie beoordeeld. Criteria hierbij zijn het projectmatige karakter, de lokale en regionale impact, de originaliteit, de algemene bijdrage aan de culturele lokale en regionale omgeving en de (realistisch) geraamde kosten van het project/evenement.

De commissie geeft op basis van de ingediende aanvragen voor  ondersteuning een advies aan het bestuur.

Het bestuur stelt de donaties vast aan de hand van de aanbevelingen van de donatie commissie, na toetsing aan statutair doel en financiële draagkracht van het fonds.


Aldus vastgesteld door bestuur Stichting Rozenheuvel Fonds:


                                    Voorzitter                              Secretaris                                Penningmeester

Naam                          C. Gorter                                J. Kleijnen                                M. Prins

Datum                         21-08-2018                         21-08-2018                             21-08-2018

Handtekening

Terug naar de inhoud