Ga naar de inhoud


Financiële verantwoording 2018

Balans per 31-12-2018   
      
Passiva       
   
Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen
Toevoeging op basis van inflatie 2018
   Totaal   
      
      
Activa       
      
Liquiditeiten    
Beleggingen    
Restant oprichting en beleggingskosten stichting
Nog uit te keren donatie 2017-2018

Bestemde subsidie 2013-2014
Tegoeden    
Schulden


   Totaal
      

Winst- en Verliesrekening 2018,
      
Inkomsten     
      
Winst uit beleggingen   
Rente

  
   Totaal
      
Uitgaven       
      
Onkosten     
Geactiveerde oprichtingskosten   
Geactiveerde beleggingskosten   
Reservering dotaties    
Toevoeging inflatiecorrectie   
Toevoeging reserve


     Totaal  
      
       
      
      
De bestuurders van Stichting Rozenheuvelfonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2018 en de winst en verliesrekening over het boekjaar 2018.   
      
Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.    
      
      
Coen Gorter                                             Datum    
Voorzitter       
                                                                    Handtekening    
      
      
Jo Kikken                                                  Datum    
Secretaris       
                                                                    Handtekening    
      
      
Martin Prins                                             Datum    
Penningmeester      
                                                                     Handtekening    

  € 311.145,58
€ 6.160,68
€ 317.306,26
€ 9.943,17
€ 316.675.51
€ 1.150,00

- € 3.850

- € 10.293,63
€ 3.729,21

- € 48

€ 317.306,26€ 18.104,30
€ 0,18

€ 18.104,48€ 163,66
€ 177,00
€ 453,00
€ 10.293,63
€ 6.160,68
€ 558.12


€ 18.104,48

Noot

1
2

3
4
5
6
7
8

9
10


11
5
5
7
2

Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening
           
Algemeen:      
Dit verslag betreft het boekjaar 2018 van Stichting Rozenheuvelfonds lopend 1-1-2018 tot en met 31-12-2018.
Waarderingen berusten op reele economische waarde, resterende boekwaarde of (resterende) aanschafwaarde.   
De gebruikte waardering is vermeld indien anders dan reele economische waarde.
Rente, dividend en kosten worden toegerekend aan de betreffende periode.

Deze door de stichting ontvangen lijfrente van € 300.000,00 stipuleert het voorbehoud van vorming van stamvermogen.


1

2
3  

4  5   

6  

7  
8  9  10
11  Status van stamvermogen per 1-1-2018 :  
      
Toevoeging aan stamvermogen op basis van inflatie:
De inflatie van december 2017 tot december 2018 bedroeg  1.98% (Bron nl.inflation.eu). Dit inflatie percentage is toegepast op het stamvermogen per januari 1-1-2018
      
Saldo lopende rekening      31-12-2018
Saldo beleggingsrekening  31-12-2018
Saldo spaarrekening            31-12-2018  
  

  Totaal liquiditeiten
      
Waardering beleggingen 31-12-2018
S
ynvest German Real Estate Fund  *a

Synvest Dutch Real Estate Fund  *b
Holland Immo 7  *a
Holland Immo 10   *a
Robeco  *a
Robeco Emerging Markets Conservative High Divid.  *a
Rabobank Certificaten *a
Princehof Obligaties   *a
Be Informed Obligaties  *a

  Totaal  beleggingen
     
*a   Nominale waarde per 31-12-2018,   
*b  Nominale waarde per 31-12-2018 € 34.460,00. gewaardeerd op aanschafwaarde minus niet gerealiseerde winst op andere beleggingen.

Totale pakket gewaardeerd op aanschafwaarde  

  

Oprichtings en belegginskosten

Oprichtingskosten  
Beleggingskosten    
   

  Totaal
      
Dit betreft
€ 2.175 van projecten die naar 2019 overlopen en

1.675 van een toegekend maar niet uitgevoerd project. Dit laatste bedrag zal toegevoegd worden aan de donaties 2018-2019.
Organisatie                                                              Toegekend bedrag

1   Circulus Musicus Marsanus                                                   € 1.000,00

2   Toonkunstkoor Maastricht                                                    € 1.000,00

3   Geulklank                                                                                     €    420,00

4   Harmonie Amicitia                                                                   € 2.000,00

5   Vocallis                                                                                         € 2.000,00

6   Cultuurcafe                                                                                  €    500,00

7   Fanfare St. Cornelius                                                                € 2.000,00

8   Museum Land van Valkenburg  (2 projecten)                  € 2.000,00

9   Platform Werelburgerschap                                                  € 1.250,00


      Totaal                                                                                      € 12.170,00

 
Dit bedrag wordt gefinancierd door:

Inzet gelden 2017-18 (noot 6)                                                 €   1.675,00
Bestemde subsidie 2018-2019                                                € 10.293,63
(Voor-)inzet gelden 2019-2020                                               €       201,37      Totaal                                                                                      € 12.170,00


Tegoeden

Deze post betreft:

Terug te vorderen dividend beasting 2018                           €  1.021,00

Te verkrijgen rente en dividend over 2018                            2.708,21


  Totaal                                                                                             € 3.729,21

      
Schulden

Dit betreft bankkosten en printkosten vergoeding.
      
Winst uit beleggingen

De winst uit belegging in 2018 bedraagt 5,82% ten opzichte van het vermogen op 1-1-2018


Onkosten

Dit betreft bankkosten en administratie c.g. print kosten€ 311.145,68

€ 6.160,68
€ 7.963,93
€ 1.951,49
€ 27.75

€ 9.943,17


€ 63.700,00
€ 39.660,58
€ 38.098,00

60.252,00
€ 15.503,98
€ 27.524,85
€ 11.936,10
€ 30.000,00
€ 30.000,00

€ 316.675,51


1-1-2018  

€ 895,00
€ 895,00

€ 1.780,00

Geactiveerd in 2018

€ 117,00
€ 453,00
 

€630,00    

31-12-2018

€ 708,00
€ 442,00

€1150,00
Terug naar de inhoud