Ga naar de inhoud


Financiële verantwoording 2016

   

Balans per 31-12-2016
      
Passiva       
   
Kapitaal uit Lijfrente met beding van stamvermogen
Nog te vorderen lijfrente  
Toevoeging op basis van inflatie
  Totaal   
      
      
Activa       
      
Liquiditeiten    
Beleggingen    
Restant oprichting en beleggingskosten stichting
Nog uit te keren donatie 2015-2016 (Museum)
Bestemde subsidie 2016-2017
Tegoeden    
Schulden
   Totaal
      


Winst- en Verliesrekening 2016
      
Inkomsten     
      
Winst uit beleggingen   
Rente   
  Totaal
      
Uitgaven       
      
Onkosten     
Geactiveerde oprichtingskosten   
Geactiveerde beleggingskosten   
Reservering dotaties    
Toevoeging inflatiecorrectie   
Toevoeging reserve  
  Totaal  
      
       
      
      
De bestuurders van Stichting Rozenheuvelfonds hebben kennis genomen van de balans per 31-12-2016 en de winst en verliesrekening over het boekjaar 2016.  
      
Zij verklaren dat deze balans en winst- en verliesrekening een correcte afspiegeling is van de activiteiten en financiën van de stichting.    
      
      
Coen Gorter                                             Datum    03-04-2018
Voorzitter       
                                                                    Handtekening    
      
      
Jo Kleijnen                                                Datum    
03-04-2018
Secretaris       
                                                                    Handtekening    
      
      
Martin Prins                                             Datum    
03-04-2018
Penningmeester      
                                                                     Handtekening    
 

€ 305.017,48
0
€ 2.135,12
€ 307.152,60
€ 7.093,67
€ 304.733,54
€ 3.019,00
-
1.350,00
 - € 9.524,18
€ 3.692,87
-€ 512,30
307.152,60€ 12.715,98
€ 11,11
€12.727,09€ 239,68
€ 177,00
€ 1.062,00
€ 9.524.18
€ 2.135,12
 - € 410,89
€ 12.727,09
Noot

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
5
5
6
2


Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening 2016
           
Algemeen     
Dit verslag betreft het boekjaar 2016 van Stichting Rozenheuvelfonds lopend van 1 januari 2016 t/m 31 december 2016.
Waarderingen berusten op reele economische waarde, resterende boekwaarde of (resterende) aanschafwaarde.   
De gebruikte waardering is vermeld indien anders dan reele economische waarde.
Rente, dividend en kosten worden toegerekend aan de betreffende periode.


Stortingen vloeien voort uit de door de stichting aanvaarde lijfrente. Deze lijfrente stipuleert het voorbehoud van vorming van stamvermogen.
De storting van januari 2016 is de laatste van de vijf.

 1  
2

3  

4  

5   

6  

7  


8  9  

10  11  


Status stortingen per 31-12-2015  
Storting januari 2016  
  Totaal   


0,70 % van     
€ 305.017,48
De inflatie van dec 2015 tot dec. 2016 bedroeg volgens opgave nl.inflation.eu: 0,7 %.
Dit inflatie %-age is toegepast op het vermogen per jan. 2016
    
 
Saldo lopende rekening      31-12-2016
Saldo beleggingsrekening  31-12-2016
Saldo spaarrekening            31-12-2016  
  Totaal
      
 
Waardering 31-12-16

Synvest German Real Estate Fund  *a
Synvest Dutch Real Estate Fund  *b
Holland Immo 7  *c
Holland Immo 10   *d
Robeco  *e
Robeco Emerging Markets Conservative High Divid.  *e
Princehof Obligaties   *f
Be Informed Obligaties  *f
  Totaal  
      
*a   Nominale waarde per 31-12-2016, ten tijde van opmaken balans actuele waarde nog niet bekend  
*b
Nominale waarde per 31-12-2016, Euro 19.877,60
gewaardeerd op aanschafwaarde minus niet gerealiseerde winst op Holland Immo 7
*c
Nominale waarde per 1-1-2016, ten tijde van opmaken balans actuele waarde nog niet bekend  
*d  Gewaardeerd op aanschafwaarde, actuele waarde per 31-12-2016: euro 59.796,00
*e  Nominale waarde per 31-12-2016

*f  Aanschafwaarde,
ten tijde van opmaken balans actuele nominale waarde nog niet bekend  
NB  Totale pakket gewaardeerd op aanschafwaarde  
  

Oprichtingskosten  
Beleggingskosten    
  Totaal
      


Organisatie   

1  Museum
2  Stichting In onsere Lande
3   Catacomben
4   Fanfare St. Clemens
5   Openluchttheater Valkenburg
6  Parochie St. Gerlachus
7   Stichting Cultuurcafe
8   IVN
9   Struikelstenen
10 Inzet gelden 2016
  Totaal   
      

Terug te vorderen Dividendbelasting  2016
Nog te krijgen rente over 2016
Nog te krijgen dividend:
                   Synvest REG over 12-2016
                   Holland Immo 7 over 4de kw 2016
                   Holland Immo 10 over 4de kw 2016
                   Princehof IV over 4dekw 2016
                   Be Informed over 12-2016
  Totaal  
      

Bankkosten over 12-2016  
Liquiditeitslening
  Totaal

Synvest German Real Estate Fund   
Synvest Holland Real Estate Fund
Holland Immo 7
Holland Immo 10
Robeco Emerging Markets Conservative High Dividend    
Princehof
Be Informed
  Totaal   
      

Rente spaarrekening
Rente Beleggingsrekening
  Totaal

Kosten betaalrekening   
Kosten beleggingsrekening  
  Totaal   

€ 245.017,48
€ 60.000,00
€ 305.017,48


€ 2.135,12

€ 2.470,62
€ 4.595,36
€ 27,69
€ 7.093,67€ 58.800,00
€ 48.577,54
€ 34.932.00
60.000,00
€ 13.999,00
28.425,00
€ 30.000,00
€ 30.000,00
€ 246.770,50


Stand
31-12-15
 

€ 1.239,00
€ 3.019,00
€ 4.258,00Toegekend bedrag

€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.500,00
€ 1.250,00
€ 1.250,00
€ 750,00
€ 500,00
€ 500,00
750,00
€ 24,18
€ 9.524,18€ 963,68
€ 11,11

€ 345,38
€ 540,00
€ 1.09500
€ 525,00
€ 212,70
€ 3.692,87


€ 12,30
500,00
€ 512,30

€ 4.144,52
€ 120,00
€ 2.700,00
€ 4.380,00
1.508,49
€ 2.100,0
€ 1.063,50
€ 12.715,98


0,05
€ 11,06
€ 11,11

€ 151,94
€ 87,74
€ 239,68


Geactiveer-de kosten

€ 177,00
€ 1.062,00
 €1.239,00Stand
31-12-16

€ 1.062,00
€ 1.957,00
€ 3.019,00
Terug naar de inhoud